گزارش های علمی - گزارش پژوهشی

گزارش های علمی - گزارش پژوهشی
گزارش پژوهشی| معنا شناسی و روش شناسی تنقیح قوانین و مقررات

اولین دوره مدرسه قانون‌ و قانون‌گذاری

گزارش پژوهشی| معنا شناسی و روش شناسی تنقیح قوانین و مقررات

پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام به برگزاری اولین دوره مدرسه قانون‌ و قانون‌گذاری با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در شهریور ماه و مهرماه ۱۴۰۰ نمود تا در راستای بازخوانی بایسته‌های قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران و حل مسائل مرتبط با آن گامی جدی برداشته شود. از این رو گزارش نشست های برگزار شده در طول این دوره آموزشی از طریق پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده شورای نگهبان منتشر می شود.

گزارش پژوهشی| مبانی فقهی و حقوقی نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران

اولین دوره مدرسه قانون‌ و قانون‌گذاری

گزارش پژوهشی| مبانی فقهی و حقوقی نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران

پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام به برگزاری اولین دوره مدرسه قانون‌ و قانون‌گذاری با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در شهریور ماه و مهرماه ۱۴۰۰ نمود تا در راستای بازخوانی بایسته‌های قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران و حل مسائل مرتبط با آن گامی جدی برداشته شود. از این رو گزارش نشست های برگزار شده در طول این دوره آموزشی از طریق پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده شورای نگهبان منتشر می شود.

گزارش پژوهشی| نظام حقوقی حاکم بر فرآیندهای قانون گذاری

اولین دوره مدرسه قانون‌ و قانون‌گذاری

گزارش پژوهشی| نظام حقوقی حاکم بر فرآیندهای قانون گذاری

پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام به برگزاری اولین دوره مدرسه قانون‌ و قانون‌گذاری با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در شهریور ماه و مهرماه ۱۴۰۰ نمود تا در راستای بازخوانی بایسته‌های قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران و حل مسائل مرتبط با آن گامی جدی برداشته شود. از این رو گزارش نشست های برگزار شده در طول این دوره آموزشی از طریق پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده شورای نگهبان منتشر می شود.

گزارش پژوهشی| آسیب شناسی فرایند قانون گذاری بر پایه سیاست های کلی نظام قانون گذاری

اولین دوره مدرسه قانون‌ و قانون‌گذاری

گزارش پژوهشی| آسیب شناسی فرایند قانون گذاری بر پایه سیاست های کلی نظام قانون گذاری

پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام به برگزاری اولین دوره مدرسه قانون‌ و قانون‌گذاری با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در شهریور ماه و مهرماه 1400 نمود تا در راستای بازخوانی بایسته‌های قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران و حل مسائل مرتبط با آن گامی جدی برداشته شود. از این رو گزارش نشست های برگزار شده در طول این دوره آموزشی از طریق پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده شورای نگهبان منتشر می شود.